97.மானம்

97.மானம்    
ஆக்கம்: T.V.Radhakrishnan | May 28, 2008, 2:47 pm

1.இன்றியமையாத செய்ய வேண்டிய செயல்கள் என்றாலும்..அவற்றால் குடிப்பெருமை குறையுமானால்..அச்செயல்களை தவிர்த்திட வேண்டும்.2.புகழ் மிக்க வாழ்க்கையை விரும்புகிறவர்..தனக்கு புகழ் தேடும் வழியிலும் குடிப்பெருமைக்கு ஒவ்வாத செயல்களைசெய்யமாட்டார்கள்.3.உயர் நிலை அடையும்போது அடக்க உணர்வும்..அந்நிலை மாறும்போது அடிமையாக நடக்காத மான உணர்வும்வேண்டும்.4.மக்கள் உயர் நிலையில்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: இலக்கியம்