95.மருந்து

95.மருந்து    
ஆக்கம்: T.V.Radhakrishnan | May 27, 2008, 4:05 pm

1.வாதம்,பித்தம்,சிலேத்துமம் என்று மருத்துவ நூலோர் சொல்லும் மூன்றில் ஒன்றுகூட அளவுக்கு அதிகமானாலும் குறைந்தாலும் நோய் உண்டாகும்.2.முன்னர் உண்ட உணவு செரித்த பின்னர்.. அடுத்த உணவு அருந்தினவர்களுக்குஎந்த மருந்தும் தேவைப்படாது. 3.உண்ட உணவு செரித்ததும்,உண்ணும் உணவின் அளவையும் அறிந்து உண்டால் நீண்டநாள் வாழலாம்.4.உண்ட உணவு செரித்துவிட்டதா என அறிந்தபின்னர்..பசி எடுத்த...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: இலக்கியம்