94.சூது

94.சூது    
ஆக்கம்: T.V.Radhakrishnan | May 27, 2008, 8:01 am

1.வெற்றியே அடைவதானாலும் சூதாட்டத்தை விரும்பக்கூடாது.அந்த வெற்றி..தூண்டிலில் இரையைவிழுங்க நினைத்து மாட்டிக்கொள்ளும் மீன்களைப்போல் நம்மை ஆக்கிவிடும்.2.ஒரு வெற்றி அடைந்தோம் என்று தொடர்ந்தால்..நூறு தோல்விகளை தழுவுவதே சூதின் தனமை ஆகும்.3.பணையம் வைத்து சூதாடுவதை பழக்கமாகக் கொண்டால்..அவன் செல்வமும்..அதனை ஈட்டும் வழிமுறையும்அவனை விட்டு நீங்கும்.4.துன்பம் பலவற்றை...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: இலக்கியம்