93.கள்ளுண்ணாமை

93.கள்ளுண்ணாமை    
ஆக்கம்: T.V.Radhakrishnan | May 26, 2008, 2:58 pm

1.மதுப்பழக்கம் கொண்டவர் தமது புகழை இழப்பதோடு மற்றவர்களாலும்அஞ்சப்படாதவர்களாக ஆவார்கள்.2.சான்றோர்களின் நன் மதிப்பைப் பெற விரும்பாதவர்கள் தான் மது அருந்துவர்.3.மது அருந்தி மயங்கிக் கிடப்பவனை..பெற்றதாயே மன்னிக்கமாட்டாள் என்னும்போது..ஏனையொர் எப்படிச் சகித்துக் கொள்வார்கள்?.4.மது மயக்கமெனும் பெருங்குற்றத்திற்கு ஆளாகி இருப்போன் முன் நாணம் எனப்படும் பண்பு...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: இலக்கியம்