92.வரைவின் மகளிர்

92.வரைவின் மகளிர்    
ஆக்கம்: T.V.Radhakrishnan | May 26, 2008, 11:46 am

1.அன்பு இல்லாமல்..பொருள் ஒன்றையே குறிக்கோளாகக் கொண்டு இன்சொல் பேசும் பொது மகளிர்துன்பத்தையே தருவர்.2.ஆதாயம் ஒன்றையே எண்ணி..அதற்கேற்ப இன்சொல் கூறும் பொதுமகளிர் உறவை நம்பி ஏமாறக்கூடாது.3.பணத்துக்காக மட்டுமே ஒருவனைத் தழுவும் பொய்யான தழுவல் என்பது..இருட்டு அறையில் ..பிணத்தைதழுவினாற்போன்றது.4.அருளுடையோர்..பொருளை மட்டுமே விரும்பும் விலைமகளிரின் இன்பத்தை...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: இலக்கியம்