87.பகைமாட்சி

87.பகைமாட்சி    
ஆக்கம்: T.V.Radhakrishnan | May 24, 2008, 2:35 am

1.மெலியோரை விட்டுவிட்டு..வலியோரை எதிர்த்து போராட நினைப்பதே பகைமாட்சி.2.அன்பற்றவராய்..துணை யாரும் இல்லாதவராய்.தானும் வலிமையற்றவராயிருப்பவர் பகையை எப்படி வெல்லமுடியும்?3.பயப்படுபவனாய்,அறிவு இல்லாதவனாய்,பண்பு இல்லாதவனாய்,ஈகைக்குணம் இல்லாதவனாய்இருப்பவனை வெல்லுதல் எளிது.4.சினத்தையும்,மனத்தையும் கட்டுப்படுத்தாதவனை எவரும்,எப்போதும்,எங்கும் வெல்லலாம்.5.நல்வழி...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: இலக்கியம்