85.புல்லறிவாண்மை

85.புல்லறிவாண்மை    
ஆக்கம்: T.V.Radhakrishnan | May 23, 2008, 6:45 am

1.அறிவுப் பஞ்சமே கொடுமையான பஞ்சமாகும்.மற்ற பஞ்சங்கள் அவ்வளவாக உலகால்பொருட்படுத்தப்படுவது இல்லை.2.அறிவற்றவன் மகிழ்ச்சியுடன் ஒரு பொருளை மற்றவனுக்குக் கொடுத்தால்...அது அப்பொருளை பெறுகிறவன் பெற்றபேறு தான்.3.பகைவரால் கூட வழங்கமுடியா வேதனையை..அறிவற்றவர்கள்தங்களுக்குத் தாங்களே வழங்கிக் கொள்வார்கள்.4.ஒருவன்...தன்னைத்தானே அறிவுடையோன் என எண்ணிக் கொள்ளும்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: இலக்கியம்