81.பழைமை

81.பழைமை    
ஆக்கம்: T.V.Radhakrishnan | May 21, 2008, 10:46 am

1.பழகிய நண்பர்கள் ...உறவை அழியாமல் பாதுகாப்பதே பழைமை என்பதாகும்.2.பழைய நண்பர்களின் உரிமையைப் பாராட்டும் கடமைதான் சான்றோர்களின் உண்மையான நட்பாகும்.3.பழைய நண்பர்கள் உரிமை எடுத்துக்கொண்டு செய்யும் காரியங்கள்.. நாமேசெய்ததுபோல எண்ணாவிடில்.. நட்பு பயனற்றுப்போகும்.4.பழைய நட்பின் உரிமையால்... நண்பர்கள் கேளாமலேயே ஒரு செயல் புரிந்தாலும்..நல்ல நண்பர் எனப்படுபவர் அதை ஏற்றுக்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: இலக்கியம்