77.படைமாட்சி

77.படைமாட்சி    
ஆக்கம்: T.V.Radhakrishnan | May 19, 2008, 1:48 pm

1.எல்லா வகைகளிலும் நிறைந்ததாய்..இடையூறுகளுக்கு அஞ்சாததாய்..போரிடக்கூடியதாய் உள்ள படைஅரசுக்கு தலையான செல்வமாகும்.2.போரில் அழிவு வந்தாலும்..இடையூறுகளுக்கு அஞ்சாமை..பழம் பெருமைக்கொண்ட படைக்கின்றி வேறுஎந்தப் படைக்கும் இருக்க முடியாது.3.எலிகள் கூடி பகையை கக்கினாலும்..நாகத்தின் மூச்சொலிக்கி முன்னால் நிற்க முடியாது.அதுபோல வீரன்வெகுண்டு எழுந்தால் வீணர்கள் விழுந்து...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: இலக்கியம்