76.பொருள் செயல்வகை

76.பொருள் செயல்வகை    
ஆக்கம்: T.V.Radhakrishnan | May 19, 2008, 3:15 am

1.மதிக்கத்தக்காதவர்களையும்..மதிக்கச் செய்வது அவர்களிடம் உள்ள பணமே ஆகும்.2.பொருள் இல்லாதவரை இகழ்வதும்..உள்ளவரை புகழ்வதும் உலக நடப்பு ஆகும்.3.செல்வம் என்னும் அணையாவிளக்கு கையில் இருந்தால் நினைத்த இடத்திற்குச்சென்று துன்பம் என்னும் இருளை போக்கிடலாம்.4.தீய வழியில் சேர்க்கப்படாத செல்வம் அறநெறியைக் காட்டி ஒருவருக்கு இன்பத்தைத் தரும்.5.பெரும் செல்வம் வந்தாலும் அது அருள்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: இலக்கியம்