66. ட்ரிப்ளிக்கேன் - சீர்காழி பாட்டு!

66. ட்ரிப்ளிக்கேன் - சீர்காழி பாட்டு!    
ஆக்கம்: kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS) | September 20, 2007, 12:30 am

சென்னையில் ஒரு பகுதி ட்ரிப்ளிக்கேன்!ட்ரிப்ளிக்கேன், திருப்ளிக்கேன் என்று பலவாறாகச் சென்னைத் தமிழில் (ஆங்கிலேயர்) சிக்கிப் பாடுபடும் அழகுத் தமிழ்ச் சொல் திருவல்லிக்கேணி! அது...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: ஆன்மீகம்