41. ராமன் எத்தனை ராமனடி!

41. ராமன் எத்தனை ராமனடி!    
ஆக்கம்: kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS) | March 28, 2007, 4:00 pm

கண்ணன் பாட்டில், ஒரு ராமன் பாட்டு போடலாமா? அதுவும் விதம் விதமான ராமன்.ராமன் எத்தனை ராமனடி! - கவியரசரோ கண்ண தாசன்!பாட்டோ ராமனை, அப்படியே அனுபவித்து...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: இசை