12. நடுவு நிலைமை

12. நடுவு நிலைமை    
ஆக்கம்: (author unknown) | June 5, 2008, 6:37 am

தகுதி எனவொன்று நன்றே பகுதியான் பாற்பட்டு ஒழுகப் பெறின். (111) விளக்கம்: ஒவ்வொரு பகுதிதோறும் முறையோடு பொருந்தி நடை பெறுமானால் , 'தகுதி' என்று கூறப்படும் நடுவு நிலைமையும் நல்லதே ஆகும். செப்பம் உடையவன் ஆக்கம் சிதைவின்றி எச்சத்திற்கு ஏமாப்பு உடைத்து. (112) விளக்கம்: செம்மை உடையவனின் பொருள் வளமையானது. இடையிலே அழிந்து போகாமல்,அவன் வழியினார்க்கும் உறுதியாக நன்மை...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: இலக்கியம்