11. செய்நன்றி அறிதல்

11. செய்நன்றி அறிதல்    
ஆக்கம்: (author unknown) | June 5, 2008, 6:33 am

செய்யாமல் செய்த உதவிக்கு வையகமும் வானகமும் ஆற்றல் அரிது. (101) விளக்கம்: தான் எதுவுமே செய்யாதிருக்கவும், பிறன் தனக்குச் செய்த உதவிக்கு, இவ் வுலகமும் வானுலகமும் ஈடாக முடியாது. காலத்தி னால்செய்த நன்றி சிறிதெனினும் ஞாலத்தின் மாணப் பெரிது. (102) விளக்கம்: காலத்தோடு செய்த உதவியானது அளவால் சிறியதே என்றாலும் அதன் பெருமையோ உலகத்தை விடப் பெரியதாகும். பயன்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: இலக்கியம்