11 : பெரிய எண்களை 9ஆல் வகுத்தல் - II

11 : பெரிய எண்களை 9ஆல் வகுத்தல் - II    
ஆக்கம்: r.selvakkumar | May 23, 2009, 3:07 am

221013 இந்த எண்ணை நமது மின்னல் கணிதப்படி 9ஆல் வகுத்தால் கடைசி இலக்கம் வரும்போது 9லிருந்து 9ஐ கழிப்பது போல வருகிறது. அதனால் ஈவு 24557, மீதி 0.சரி இப்போது அதே எண்ணில் ஓரிரு மாற்றங்கள் செய்து 221021 என மாற்றுவோம். இந்த எண்ணை மின்னல் கணிதப்படி 9ஆல் வகுத்தால் என்ன ஆகும்?221012/9 = ?கடைசி இலக்கம் வரும்போது 6+2=8 என வருகிறது. விடை ஒன்பதை விட குறைவாக இருப்பதால் 8ஐ அப்படியே எழுதிவிட்டோம். எனவே ஈவு 24556,...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: அறிவியல்