027: சிங்கார வேலனே தேவா - ஒரு பின்னணி!

027: சிங்கார வேலனே தேவா - ஒரு பின்னணி!    
ஆக்கம்: kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS) | February 13, 2007, 3:00 am

சாந்தா! ஏன் பாட்டை நிறுத்திவிட்டாய்?உன் இசையென்னும் இன்ப வெள்ளத்தில் நீந்த, ஓடோடி வந்த என்னைஏமாற்றாதே சாந்தா!பாடு சாந்தா, பாடு!இது...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: பொழுதுபோக்கு