.......

.......    
ஆக்கம்: டிசே தமிழன் | October 23, 2007, 5:54 pm

நா பிடுங்கப்பட்டுவார்த்தைகள் சிதைக்கப்பட்ட நாளில்மூன்று சிறகுகளுடைய பறவையொன்றுமொழியைக் காவியபடி பறக்கக்கண்டேன்என்னைப் பிரகடனப்படுத்துவதென்பதுஉனதிருத்தலை...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை