''பாரதிகிருஷ்ண குமார்'' அவர்களின் முதல் சிறுகதை,இது