“பாப்பா, சாப்பிடு பாப்பா!”

“பாப்பா, சாப்பிடு பாப்பா!”    
ஆக்கம்: தள மேலாளர் | December 31, 2007, 6:33 pm

அலுவலகத்திலிருந்து ஒரு பணியிடைப் பயிற்சிக்குச் சென்னை சென்றிருந்தேன். ஊழியர்களின் திறனை மேம்படுத்த இவ்வாறு அடிக்கடி பயிற்சிகள் வைப்பது சமீபத்திய பழக்கம். பெரிய கல்லூரி போல, பயிற்சி நிலையம் சென்னையில் இருக்கிறது. எங்கள் துறையில் இப்போதெல்லாம் புதிதாக ஆளெடுப்பதேயில்லை. ஆகவே ஊழியர்களில் நாற்பத்தைந்துக்குk குறைவானவர்கள் அபூர்வம். அவர்களுக்கு இந்தப் பயிற்சி ஒரு...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: அனுபவம்