வைகாசி விசாகம்: தமிழும் சைவமும் விரும்பிய வைணவப் பெருமாள்!

வைகாசி விசாகம்: தமிழும் சைவமும் விரும்பிய வைணவப் பெருமாள்!    
ஆக்கம்: kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS) | May 30, 2007, 5:08 pm

சங்கப் பலகையில் ஓலையை வைத்தவுடன், அது என்ன செய்தது? அள்ளியதா இல்லை தள்ளியதா? இதோ முந்தைய பதிவு.தள்ளியது!...என்ன தள்ளியதா? - ஆமாம்...பலகையின் மீது...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: ஆன்மீகம் கவிதை