வின்டோஸ் இயங்குதளத்திலுள்ள மிகவும் பாதுகாப்பற்ற மென்பொருள் Firefox

வின்டோஸ் இயங்குதளத்திலுள்ள மிகவும் பாதுகாப்பற்ற மென்பொருள் Firefox    
ஆக்கம்: பகீ | December 16, 2008, 4:36 pm

Bit9 என்கின்ற பாதுகாப்பு தொடர்பான நிறுவனம் வின்டோஸ் இயங்குளத்தில் இயங்குகின்ற மிகவும் பாதுகாப்பற்ற மென்பொருள்கள் பன்னிரண்டை கொண்ட பட்டியல் ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது. ஆச்சரியமூட்டக்கூடிய வகையில் இதில் முதலிடம் பெற்றிருப்பது Firefox. இவ்வாறு பட்டியல் படுத்தப்பட்டிருக்கும் மென்பொருள்களில் ஏழு எட்டு மென்பொருள்கள் மைக்ரோசொவ்ற் நிறுவனத்திற்கு நேரடிப் போட்டியுடைய...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: