விஜய் படம் - நூறு புள்ளிகள்

விஜய் படம் - நூறு புள்ளிகள்    
ஆக்கம்: ஆதிரை | May 2, 2010, 12:42 pm

பரீட்சையில் கேட்கப்பட்டது...உள் உள்ளவர்கள் வெளி வரத் துடிப்பார்கள்வெளியிலுள்ளவர்கள் உள் நுழையத் தவிப்பார்கள்அது என்ன..?விடைகளுக்கான தெரிவுகளில்முதலாவது மலசலகூடம்...இரண்டாவது விஜய் படம்...விடை அளித்தவர்கள் யாவரும்பெற்றனர் நூறு புள்ளிகள்!!!இரு தெரிவுகளும்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை மனிதம்