வாழாமலே கெட்ட (தமிழ்) இனம்!

வாழாமலே கெட்ட (தமிழ்) இனம்!    
ஆக்கம்: envazhi | June 6, 2009, 8:07 am

வாழாமலே கெட்ட  (தமிழ்) இனம்! “குழல் கொடுமை யாழ் கொடுமை” குழல் கொடுமை யாழ் கொடுமை என்பர் தம்மக்கள் குரல் மறையக் காண்கின்றவர்! ஆண்மை இருக்கும் இறையே - இனியாவது நாங்கள் இறையாண்மைக்கு இரையாகாமல் காப்பாய்! அன்றோ ஒரு காலம் உண்டு! வனம் எல்லாம் வனப்புடனே நின்று! இன்றும் ஒரு ஞாலம் உண்டு இனம் மரிக்கக் காணாமல் கண்டு! ஒன்பதுதான் கிடைத்தது - இனி ஓய்வெடுக்கப் போகலாம்! இருபத்தெட்டு...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை மனிதம்