வாருங்கள் மென்பொருள் அடிமைகளே - தோரியத்தில் இருந்து மின்சாரம் எடுப்போம்!

வாருங்கள் மென்பொருள் அடிமைகளே - தோரியத்தில் இருந்து மின்சாரம் எடுப்போம...    
ஆக்கம்: ஜெகதீசன் | August 12, 2008, 3:24 am

public class ElectricityFromThorium{ private List<Thorium232> thorium232List; public ElectricityFromThorium(){ thorium232List = new ArrayList<Thorium232>();} public ElectricityFromThorium(List<Thorium232> thorium232List){ this.thorium232List = thorium232List;} public void addThorium232(Thorium232 th232){ thorium232List.add(th232); }Public List<Uranium233> getUraniumList(){List<Uranium233> ur233Lst = new ArrayList<Uranium233>();For(Thorium232 tr233...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: