வாசக அனுபவம்: A Long Way Gone - Ishmael Beah

வாசக அனுபவம்: A Long Way Gone - Ishmael Beah    
ஆக்கம்: மதி கந்தசாமி | June 29, 2007, 3:46 am

சியேரா லியோனைச் சேர்ந்த முன்னாள் குழந்தை இராணுவத்தானின் அனுபவங்கள். Child Soldier என்று விளிக்கப்பட்டிருப்பவனை ஏன் ‘குழந்தை...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நபர்கள் புத்தகம்