வழக்கொழிந்த தமிழ் சொற்கள்!

வழக்கொழிந்த தமிழ் சொற்கள்!    
ஆக்கம்: ஆதவா | February 24, 2009, 5:33 pm

வேத்தியர் எத்தனை நாள் என் மேல் கோபமாக இருந்தாரோ தெரியவில்லை. இப்படி கோர்த்துவிட்டுட்டு போய்விட்டார்...சரி முயற்சி செய்வோமே!!!வழக்கொழிந்த தமிழ் சொற்கள்!!!! அகண்டெடுத்த தமிழகழியில் உலாத்தும் கெண்டை நான். வேத்திய வலைஞன் ஆற்றிலிட்ட தூண்டிலில் சிக்கி, ஆற்றினை விட்டகல்ந்தால் தமிழெனும் சாகரம் கைநீட்டி வரவேற்கிறது. வேத்தியருக்கு நன்றி நெடுநாட்களுக்கு முன்னர் வேற்றொரு...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: தமிழ்