வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க பெருமுக்கல் மலை

வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க பெருமுக்கல் மலை    
ஆக்கம்: Dr Mu.Elangovan | April 1, 2007, 12:29 pm

நெடுஞ்சாலைகள் போடுவதற்குத் தேவைப்படும் கருங்கல் சல்லிகளை அரைக்கும் இயந்திரங்கள் பேரிரைச்சல்போட...சரக்குந்துகள் சல்லிகளை ஏற்றிக்கொண்டு வேகமாகத் திரிய...மக்களின் அன்றாட...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: வரலாறு