வதங்கும் வாயில்லா ஜீவன்கள்

வதங்கும் வாயில்லா ஜீவன்கள்    
ஆக்கம்: goma | May 14, 2008, 8:39 am

அணிலே அணிலே அழகிய அணிலேராமா!என் கொள்ளுத் தாத்தா[டு தி பவர் ஆஃப் 1000]இலங்கைக்குப் பாலம் கட்ட கல் எடுத்துத் தந்த போது நீ முதுகில் மூன்று கோடு போட்டதோடு நில்லாமல் வேனல் கானத்தில் வேண்டிய அளவு இளநீர் அருந்த வழியையும் காட்டியிருந்தால் எங்கள் வம்சத்துக்கு, எத்துணை உதவியாக இருந்திருக்கும்.-----------------------photo- Hindu-------------காக்கா அண்ணே உங்கள் உதவி தேவை. .என் தாகம் தீர வழி...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: சித்திரம் சூழல்