லெனினியத்தின் அடிப்படைக் கோட்பாடுகள் - ஸ்டாலின்

லெனினியத்தின் அடிப்படைக் கோட்பாடுகள் - ஸ்டாலின்    
ஆக்கம்: புத்தகப் பிரியன் | April 2, 2008, 9:11 am

லெனினியத்தின் அடிப்படைக் கோட்பாடுகள் பெரியதொரு விசயப்பொருளாகும். அதை ஒன்றுவிடாமல் விளக்குவதெனில் ஒரு பெரிய நூல் தொகுதியே தேவைப்படும். ஆகவே எனது உரைகள், லெனினியத்தை விரிவாக எடுத்துரைப்பதாக இருக்க முடியாது என்பது இயற்கையே. அதிகபட்சமாகப் பார்த்தாலும், லெனினியத்தின் அடிப்படைக் கோட்பாடுகளைப் பற்றிய, இரத்தினச் சுருக்கமான பொழிப்புரையை மட்டுமே வழங்கக் கூடியதாக எனது...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: புத்தகம்