றேடியோஸ்பதியின் சிறப்பு நேயர் "கண்ணபிரான் ரவிசங்கர் (KRS)"