ரிலையன்ஸ் சில்லறை வியாபாரம் - எதிர்ப்பதற்கான வடிவம் எதுவாக இருக்கும்