யூனிக்கோடில் மேலதிகமாகத் தமிழ்எழுத்துக்கள்

யூனிக்கோடில் மேலதிகமாகத் தமிழ்எழுத்துக்கள்    
ஆக்கம்: நா. கணேசன் | January 2, 2008, 1:49 pm

பொருளும், காலமும் செலவிட்டுச் சில ஆண்டுகள் உலக எழுத்து முறைகளில் மூழ்கித் தமிழுக்குப் பொருத்தமான 'யுனிகோட் சார்ட் எது?' தமிழ் ப்ளாக் (block) அறிவியல், தமிழிலக்கண நெறிப்படி அமைந்திருக்க வேண்டுமே என நினைந்தேன். அப்படித் தான் மாலத்தீவின் எழுத்தின் குறியேற்றம் யூனிக்கோடில் அமைந்துள்ளது என்பது அறியற்பாலது.யூனிக்கோடில் மாலத் தீவின் எழுத்துமேலோட்டமாக, மாலத்தீவின்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: தமிழ்