மே சிந்தனைகள்

மே சிந்தனைகள்    
ஆக்கம்: Badri | May 3, 2007, 1:43 pm

தொழில்புரட்சியை அடுத்து உருவான கம்யூனிசச் சிந்தனை, தொழிலாளர் என்பவர் பொதுவாக ஒரு தொழிற்சாலையில் (Factory) வேலை செய்பவர் என்றும் கச்சாப் பொருளுக்கும் உற்பத்தியாகும் இறுதிப் பொருளுக்கும்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »