மென்பொருள் கூலிகளின் அவலம்!

மென்பொருள் கூலிகளின் அவலம்!    
ஆக்கம்: யுவகிருஷ்ணா | June 18, 2009, 10:03 pm

நம் தெருவில் நம்மை மாதிரியே சாமானியமாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் குடும்பம் ஒன்றிருக்கும். அந்த வீட்டு பசங்களும் நம்மை மாதிரியே கேரம்போர்டுக்கும், உட்டன் செஸ்போர்டுக்கும் ஏங்கும் பயல்களாக இருந்திருக்கலாம். திடீரென்று அந்த குடும்பத்தில் யாருக்கோ நல்லவேலை கிடைத்து நிறைய பணம் மரத்தில் காய்க்க ஆரம்பித்து விட்டால் என்ன நடக்கும்?தெருவில் கோலியும், பம்பரமும்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்:

மென்பொருள் கூலிகளின் அவலம்!    
ஆக்கம்: லக்கிலுக் | April 14, 2009, 6:22 am

நம் தெருவில் நம்மை மாதிரியே சாமானியமாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் குடும்பம் ஒன்றிருக்கும். அந்த வீட்டு பசங்களும் நம்மை மாதிரியே கேரம்போர்டுக்கும், உட்டன் செஸ்போர்டுக்கும் ஏங்கும் பயல்களாக இருந்திருக்கலாம். திடீரென்று அந்த குடும்பத்தில் யாருக்கோ நல்லவேலை கிடைத்து நிறைய பணம் மரத்தில் காய்க்க ஆரம்பித்து விட்டால் என்ன நடக்கும்?தெருவில் கோலியும், பம்பரமும்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: புத்தகம்