மூத்த எழுத்தாளர்கள் அடிக்கடிச் சொல்லும் பொய்கள்

மூத்த எழுத்தாளர்கள் அடிக்கடிச் சொல்லும் பொய்கள்    
ஆக்கம்: ஜெயமோகன் | May 23, 2008, 2:10 pm

1. விருதுகளினால் இலக்கிய மதிப்புகள் தீர்மானமாவதில்லை. ஆகவே எனக்கு விருதுகளில் நாட்டமில்லை. சென்ற வருடத்திய விருது — க்கு கொடுக்கபப்டதில் எனக்கு மகிழ்ச்சியே 2. எனக்கும் மற்ற மூத்த எழுத்தாளர் — க்கும் காழ்ப்பும் போட்டியும் நிலவுவதாகச் சொல்லப்படுவது அவதூறு. நான் அவருடன் உண்மையில் மிகுந்த நட்பு கொண்டவன். அவர் என் வீட்டில் சாப்பிட்டிருக்கிறார் தெரியுமா? 3. நல்ல...தொடர்ந்து படிக்கவும் »