முருங்கைக் காய் அவியல்க் குழம்பு எப்படிச் சமைப்பது