மீளவும் ஊரோடி, யாழ்ப்பாணம் மற்றும் பிற..

மீளவும் ஊரோடி, யாழ்ப்பாணம் மற்றும் பிற..    
ஆக்கம்: பகீ | September 27, 2009, 11:12 am

கடந்த நான்கு மாதமாக ஊரோடியின் பக்கமே வருவதை தவிர்க்கவேண்டிய சூழ்நிலையில் இருந்து வந்தேன். எழுதுவதற்கு முயற்சிக்கும் போதெல்லாம் கடந்தா நான்கு மாத துயரங்களும் துக்கங்களும் முந்திவந்து நின்றதால் அவற்றை எழுதுவதை தவிர்க்கும் முயற்சியாகவே அது இருந்தது. ஊரோடி என்று மட்டுமல்ல கடந்த நான்குமாத காலம் குறிப்பிட்ட ஒரு சிந்தனை வேலை தவிர்ந்து மற்றையதனைத்தும் ஒரு...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: வாழ்க்கை