மீனின் கண்கள் வழியே
பார்க்க வேண்டும்
கடலை

மீனின் கண்கள் வழியே பார்க்க வேண்டும் கடலை     
ஆக்கம்: raajaachandrasekar | April 10, 2009, 6:29 am

பகுப்புகள்: கவிதை