மாவோவின் பல்முரண்பாட்டுக்கோட்பாடு அறிமுகம்

மாவோவின் பல்முரண்பாட்டுக்கோட்பாடு அறிமுகம்    
ஆக்கம்: ஜமாலன் | August 30, 2007, 9:13 am

மார்க்சியம் என்பது முரண்பாடுகள் பற்றிய இயங்கியல்ரீதியான ஆய்வுதான் என்பதை மாவோ தனது "முரண்பாடுகள் பற்றி" - என்கிற நூலில் மிகச்சிறப்பாக விளக்குகிறார். இந்நூல் பின் நவீணத்துவம்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: