மலைகளை வரைபவன்
ஏறிக்கொண்டிருக்கிறான்
கோடுகள் வழியே

மலைகளை வரைபவன் ஏறிக்கொண்டிருக்கிறான் கோடுகள் வழியே    
ஆக்கம்: raajaachandrasekar | January 21, 2008, 3:20 pm

பகுப்புகள்: கவிதை