மலர்களுக்காய் மனம்நிறைவாய்.

மலர்களுக்காய் மனம்நிறைவாய்.    
ஆக்கம்: பகீ | August 20, 2007, 4:37 pm

இரண்டு ஞாயிறுகளுக்கு முதல் யாழ்மண்ணிலிருந்து வெளிவந்திருக்கின்றது மலர்களுக்காய் மனம் நிறைவாய் இசைத்தொகுப்பு. இந்த இசைத்தொகுப்பில் இருக்கின்ற பாடல் வரிகளை எழுதியவர் ரி. ரி....தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: இசை