மருந்தீஸ்வரர் கோயிலில் போரோமியன் வளையங்கள்

மருந்தீஸ்வரர் கோயிலில் போரோமியன் வளையங்கள்    
ஆக்கம்: அருண் | January 20, 2009, 12:40 pm

போரோமியன் வளையங்கள் என்று கணக்கில், நாட் தியரியில் (knot theory) ஒரு விஷயம் உள்ளது. மூன்று வளையங்களை ஒன்றோடு ஒன்று படத்தில் உள்ளது போல் சேர்த்தால் கிடைப்பது போரோமியன் வளையங்கள். விசேஷம் என்னவென்றால், இரண்டிரண்டாக பார்க்கையில் வளையங்கள் ஒன்றின் மேல் ஒன்றாக தனித்தனியே இருக்கும். சுலபமாக பிரித்து எடுத்துவிடலாம். படத்தில் உள்ளது போல மூன்றாக, முடிச்சாக, சேர்த்து பார்க்கையில்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: அறிவியல் ஆன்மீகம்