மருத்துவர் ஒருவர் மென்பொருள் நிபுணராக வேலை செய்தால்