மரியா எனப்பட்ட மேரி

மரியா எனப்பட்ட மேரி    
ஆக்கம்: மு.மயூரன் | June 1, 2007, 6:40 pm

மரியாவின் கன்னிமையை அழித்துவிட்ட எம் புணர்ச்சி இப்பொழுதுதான் முடிவுற்றது.தொடர்ந்தும் அவள்மீது படுத்தேயிருந்தேன்.வியர்வையின் ஈரத்தில் எம்மிருவர் உடல்களும் ஒன்றுடன்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: ஆன்மீகம் கதை