மனித உரிமை நாள் - பெனாசீர் கவுரவிக்கப் படுகிறார்

மனித உரிமை நாள் - பெனாசீர் கவுரவிக்கப் படுகிறார்    
ஆக்கம்: மங்கை | December 9, 2008, 8:56 am

ஒவ்வொரு வருடமும் டிசம்பர் 10 ஆம் தேதி மனித உரிமை நாள் கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது. ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஒரு குறிப்பிட்ட கருப் பொருள் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டு, அந்த ஆண்டு முழுவதும் அது தொடர்பான விவாதங்கள், கருத்தரங்குகள், சட்ட திருத்தங்களுக்கான பரிந்துரைகள், மேலும் பல ஆக்கப்பூர்வமான செயல்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்படுகிறது.1948 டிசம்பர் 10ஆம் நாள் ஒன்று கூடிய ஐக்கிய நாடுகளின் பொது...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: