ப்ளாக்கரில் பதிவிற்கு கீழேயே பின்னூட்டப் பெட்டி தெரிய வேண்டுமா