போராட்ட உணர்வும் விடுதலை வேட்கையும் கூர்ப்பில் பின்தங்கிய இயல்புகளா