பேராசிரியர் சான் இரால்சுடன் மார் (இலண்டன்)

பேராசிரியர் சான் இரால்சுடன் மார் (இலண்டன்)    
ஆக்கம்: முனைவர் மு.இளங்கோவன் | February 8, 2009, 12:13 am

அறிஞர் மார்தமிழின் தொன்மை இலக்கியங்களான சங்க இலக்கியங்களை முதற்கண் முனைவர் பட்டஆய்வுக்கு உட்படுத்திய ஐரோப்பியநாட்டு அறிஞர் முனைவர் சான் இரால்சுடன் மார் அவர்கள் ஆவார்.அடிப்படையில் இங்கிலாந்து இராணுவத்தில் தம் தொடக்ககால வாழ்க்கையை ஈடுபடுத்திக்கொண்ட மார் அவர்கள் பின்னாளில் தமிழ்மொழியையும் தமிழர்களின் இசையான கர்நாடக இசையையும் அறிந்து தமிழுக்குத்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: தமிழ் நபர்கள்