பல்லும் பல் சார்ந்தவையும் !

பல்லும் பல் சார்ந்தவையும் !    
ஆக்கம்: சேவியர் | June 12, 2007, 5:12 pm

காலையில் எழுந்ததும் பல் தேய்ப்பது நமது அன்றாடப் பழக்கமாகியிருக்கிறது இப்போது. பல் தேய்க்காமல் ஒரு நாள் கூட...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நலவாழ்வு