பயணமாகிறேன்
வழிகளைத் தவிர
ஏதுமில்லை
என்னிடம்

பயணமாகிறேன் வழிகளைத் தவிர ஏதுமில்லை என்னிடம்     
ஆக்கம்: raajaachandrasekar | April 21, 2009, 6:23 pm

பகுப்புகள்: கவிதை